Huis te koop / hypotheek

Bank mag geen advies eisen bij afkoop verpande beleggingspolis

Uitspraak17-4-2015 nr.123_Bindend. Aflossen verpande polis

Bank moet meewerken aan de afkoop van hypotheek verpande woekerpolissen, zonder daarbij de situatie van de klant te inventariseren en te vragen om eventuele extra zekerheden of een taxatie. Dat heeft de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid recentelijk bepaald. Volgens Kifid verandert er bij het afkopen van de polissen en het deels aflossen van de hypotheek met het opgebouwde tegoed materieel niets aan de situatie, vooral omdat bij de betreffende woekerpolissen nauwelijks verdere vermogensopbouw in het verschiet ligt én omdat er geen inventarisatie van de situatie zou hebben plaatsgevonden als de klant het verzoek niet had gedaan.

De klant heeft in 2003 een hypotheek van € 330.000 gesloten bij SNS Bank. Daaraan zijn drie Woekerpolissen verpand. Bij expiratie van een van de producten in 2013 is het daarmee opgebouwde kapitaal, een kleine € 17.500, aangewend voor een aflossing op de hypotheeklening. Daarna wil de klant de twee nog lopende kapitaalplannen eveneens afkopen. Maar daarvoor geeft SNS niet zonder meer toestemming. Het opgebouwde kapitaal in beide polissen is samen € 61.000 “en zal, afgezien van een beperkte rentevergoeding, niet meer stijgen”.

Het geschil
De klant stapt naar Kifid en betoogt dat er feitelijk geen sprake is van verzekeringen, maar van spaartegoed dat gebruikt mag worden om de schuld te verkleinen. Daarmee wordt bovendien het risico van de bank verkleind. Aan de zekerheden wordt geen afbreuk gedaan omdat de waarde van het spaartegoed nauwelijks zal toenemen. SNS Bank bestrijdt niet te willen meewerken aan afkoop, maar zegt alleen voorwaarden te stellen aan die afkoop: “Voordat de Belastingvrij Kapitaal Plannen(mogelijk) kunnen worden afgekocht, dient een adviestraject gebaseerd op actuele gegevens plaats te vinden. Daarvoor is tenminste een actueel taxatierapport nodig, aldus aangeslotene. Indien uit die taxatie mocht blijken van discrepantie tussen de waarde van de woning en de hoogte van de geldlening, zal consument aanvullende zekerheden moeten stellen. Aangeslotene verwijst hierbij naar haar zorgplicht, de gewijzigde wet- en regelgeving en de aangepaste acceptatienormen voor hypotheekverstrekking.”

Er verandert niets
Die argumentatie wordt niet gevolgd door de geschillencommissie: die begrijpt niet waarom meewerken aan afkoop het opnieuw tegen het licht houden van de zekerheden met zich mee zou brengen. “Desgevraagd heeft aangeslotene ter zitting bevestigd dat zij genoemde voorwaarde van inventarisatie van de zekerheden, inclusief taxatie van de woning, niet zou hebben gesteld indien consument niet het onderhavige verzoek zou hebben gedaan. De commissie overweegt dat wanneer het opgebouwde tegoed wordt aangewend ter aflossing van de geldlening er materieel niets verandert aan de situatie.” SNS Bank had daarom geen aanvullende zekerheden en taxatie mogen vragen en moet – bij bindend advies – alsnog aan de afkoop meewerken.