Digitale Verzekeringsmap

Fraudeurs draaien op voor onderzoekskosten

Zorgverzekeraars gaan de kosten van onderzoeken naar fraude voortaan verhalen op de fraudeurs. Om ervoor te zorgen dat alle zorgverzekeraars dezelfde werkwijze hanteren, is het terugvorderen van fraudeonderzoekskosten toegevoegd aan de zogenaamde maatregelenrichtlijn, de richtlijn die zorgverzekeraars gebruiken bij het bepalen van de op te leggen maatregelen. Ook de wijze waarop is daarin uitgewerkt. Hoeveel onderzoekskosten worden teruggevorderd hangt af van het fraudebedrag en de complexiteit van het onderzoek. Bij kleine en weinig complexe zaken kunnen de daadwerkelijke onderzoekskosten of een vast bedrag aan onderzoekskosten worden doorberekend. Voor grotere en complexere zaken worden de werkelijke onderzoekskosten bij de fraudeur in rekening gebracht. Die zijn vaak aanzienlijk, omdat zulke onderzoeken tijdrovend zijn en ze door specialisten worden uitgevoerd. Naast de onderzoekskosten wordt vanzelfsprekend ook het ten onrechte gedeclareerde bedrag teruggevorderd. Elke  situatie dient zorgvuldig te worden beoordeeld naar redelijkheid en billijkheid.

Opgezegd
Het terugvorderen van onderzoekskosten is een toevoeging aan de bestaande maatregelen die zorgverzekeraars nemen tegen fraudeurs. Afgelopen jaar is 126 keer de zorgverzekering van een frauderende verzekerde of het contract met een zorgaanbieder opgezegd. Daarnaast is 106 keer een natuurlijk persoon of rechtspersoon geregistreerd in het waarschuwingssysteem van  zorgverzekeraars. Er is 71 keer een verzoek gedaan aan een ketenpartner om een fraude via het bestuursrecht, strafrecht of tuchtrecht te aan te pakken.

Daarnaast hebben zorgverzekeraars tuchtklachten ingediend tegen een huisarts en een apotheker. Dat leidde volgens de brancheorganisatie tot hun doorhaling in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).  Daardoor mogen de betrokken huisarts en apotheker hun vak niet meer uitoefenen. Het kan bij fraude met zorgverzekeringen behalve om zorgaanbieders ook gaan om verzekerden of om andere partijen, bijvoorbeeld PGB-bemiddelingsbureaus of opticiens.

Actieve inspanning om zorgfraude tegen te gaan
In Nederland hechten we aan goede gezondheidszorg en wordt een groot deel van de rijksbegroting daaraan besteed. Het is belangrijk dat geld dat bestemd is voor zorg, ook aan zorg besteed wordt. Fraude met zorggelden kan ons zorgstelsel ondermijnen. Daarom spannen de zorgverzekeraars zich actief in om fraude in de zorg tegen te gaan.

Via het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg, dat onderdeel uitmaakt van Zorgverzekeraars Nederland, werken zij samen met ketenpartners (VWS, NZa, IGZ, CIZ, OM, iSZW, FIOD, VNG, Belastingdienst, politie en Verbond van Verzekeraars).”