Wet structurele maatregelenwanbetalers zorgverzekeringen

Per 1 september 2009 is een nieuwe wet in werking getreden

om het probleem van wanbetalers (klanten met een betalingsachterstand van minimaal zes maandpremies) aan te pakken. Dit is de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekeringen. De nieuwe wet biedt zorgverzekeraars mogelijkheden om mensen met een betalingsachterstand regelingen aan te bieden. Steeds meer zorgverzekeraars werken volgens de nieuwe wet.

In de Zorgverzekeringswet staat dat zorgverzekeraars klanten die hun premie niet betalen uit de verzekering mogen zetten. Het aantal wanbetalers is echter groot en stijgt elk jaar. Eind 2008 waren er 280 duizend wanbetalers, een stijging van 16% ten opzichte van 2007. Als zorgverzekeraars al deze mensen uit de verzekering zetten, is er een grote groep Nederlanders onverzekerd en dat wil de overheid uiteraard niet. Na een tijd gewerkt te hebben met een tussenoplossing, is per 1 september 2009 de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering ingevoerd.

De Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekeringen geeft zorgverzekeraars een aantal mogelijkheden om samen met de klant het betalingsprobleem op te lossen. Het gaat daarbij om klanten die twee maanden of langer hun premie niet betaald hebben. Er zijn regelingen om de openstaande rekeningen te voldoen én om het betaalgedrag in de toekomst weer goed te krijgen. Willen klanten hieraan niet meewerken en is de betalingsachterstand opgelopen tot zes maanden, dan meldt de zorgverzekeraar de verzekerde aan bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ) dat de premie-inning overneemt. Op het moment dat de verzekerde wordt overgedragen aan het CVZ wordt de premie bij de zorgverzekeraar tijdelijk op € 0 gezet. De klant moet dan aan het CVZ een ‘bestuursrechtelijke premie’ betalen die 130% is van de standaardpremie.

Dit bedrag wordt geïncasseerd via bronheffing waarbij het wordt ingehouden op het inkomen (loon, uitkering of pensioen). Zodra de volledige betalingsachterstand voldaan is, draagt het CVZ de verzekerde weer over naar de zorgverzekeraar en wordt de maandelijkse premie weer doorberekend aan de verzekerde. Tot de overdracht zijn zorgverzekeraars verplicht de klant te informeren. Dit gebeurt met de 2 maandsbrief, de 4 maandsbrief en de 6 maandsbrief. Iemand met een betalingsachterstand kan niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Bij twee maanden betalingsachterstand ontvangt de klant een 2 maandsbrief:

In deze brief informeert de zorgverzekeraar de klant over de gevolgen van het niet betalen van de premie en biedt de klant een betalingsregeling aan en de mogelijkheid om de premie voortaan via automatische incasso te innen. Ook wordt verwezen naar schuldhulpverlening en de mogelijkheid om de polis te splitsen waarbij de medeverzekerden zich zelfstandig verzekeren. Een kopie van deze brief wordt ook gestuurd naar alle premieplichtige medeverzekerden op de polis. De klant kan ingaan op één of meerdere van onze voorstellen (betalingsregeling, automatisch incasso, polis splitsen, schuldhulpverlening).

Bij vier maanden betalingsachterstand ontvangt de klant een 4 maandsbrief:

De klant heeft de betalingsregeling niet geaccepteerd en heeft niet betaald. De premieachterstand is opgelopen tot vier maanden. De zorgverzekeraar stuurt nu een brief waarin de klant nogmaals wordt aangezet tot actie. Hierin wordt ook aangekondigd dat de premie-incasso bij zes maanden achterstand wordt overgedragen aan het CVZ. Ook staat in deze brief hoe de verzekerde hiertegen bezwaar kan maken. Ook deze brief wordt gestuurd naar alle premieplichtige medeverzekerden op de polis.

Bij zes maanden betalingsachterstand ontvangt de klant een 6 maandsbrief:

Als de premieachterstand oploopt tot zes volle maandpremies meldt de zorgverzekeraar de klant aan voor de premie-incasso door het CVZ. De klant ontvangt een aanmeldingsbevestiging. De zorgverzekering loopt door en de klant houdt recht op zorg. Wel wordt de zorgverzekering gesplitst en worden alle overige premieplichtige verzekerden naar een eigen polis overgeschreven. Ook deze brief wordt gestuurd naar alle premieplichtige medeverzekerden op de polis.

Afmelden CVZ

Zorgverzekeraars kunnen de klant weer afmelden bij het CVZ in de volgende situaties:

  • als de volledige premieachterstand betaald is;
  • als er een wettelijke schuldsanering natuurlijke personen is uitgesproken;
  • als er door tussenkomst van een schuldhulpverlener een schuldregeling is getroffen.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord